Časté dotazy o Rebirthingu

Kdo je Leonard Orr?

Leonard Orr (1937- 2019) je objevitelem metody Rebirthing Breathwork (v překladu Znovuzrození pomocí dechu), zakladatelem mezinárodního sdružení Rebirthing Brethwork International a průkopníkem v oblasti moderní terapie dechem. Je autorem více než dvaceti knih, mnoha článků, audio a video nahrávek. Jeho unikátní myšlenky ovlivnily mnoho lidí. Leonard Orr osobně a neúnavně šířil metodu Rebirthing Breathwork po celém světě. Všude osobně školil a trénoval nové Rebirthery a snažil se o jejich vzájemné propojení. Za tímto účelem také založil zmiňovanou mezinárodní platformu v podobě sdružení Rebirthing Breathwork International. Svým přínosem obohatil životy milionů lidí po celém světě. Ačkoliv Leonard Orr již zemřel, metoda Rebirthing Breathwork je díky jeho žákům a následovníkům stále živá.

V české překladu se lze s dílem Leonarda Orra seznámit prostřednictvím jeho knihy "Cesta k dosažení nesmrtelnosti: Jak překonat zvyk umírat a stát se jógovým mistrem", 2014, Nakladatelství Fontána.

S čím dokáže Rebirthing pomoci?

Praktikování dechové techniky specifické pro Rebirthing působí léčivě na tělesné, emociální, energetické, mentální i duševní úrovni. Její účinky jsou očistné a uzdravující, což vede ke zlepšování celkového pocitu ze života a často i k uzdravení chronických obtíží a zmírnění symptomů nemocí. Kromě toho zprostředkovává hluboké individuální vhledy a uvědomění, které mají speciální důležitost a hodnotu právě a jen pro člověka, který je prožil.

Je potřeba se na Rebithing breatwork předem nějak připravovat?

Praktická doporučení vycházející z mých zkušeností a praxe jsem sepsal na této stránce.

Je Rebirthing breathwork terapie?

Ačkoliv se nejedná o terapii v obecném slova smyslu, metoda Rebirthing Breathwork má na člověka terapeutické účinky. V případě metody Rebirthing Breathwork se nejedná o klasickou psychologickou nebo psychiatrickou terapii v tom smyslu, ve kterém terapeut nebo lékař nejdříve určí diagnózu svého pacienta, na kterou aplikuje předepsanou léčbu. Metoda Rebirthing Breathwork naopak působí na člověka holisticky (celkově) a k uzdravení konkrétních problémů dochází v souladu s vnitřní moudrostí „konkrétního“ člověka. V procesu rebirthingu se jednotlivá témata vynořují „sama od sebe“ ve chvíli, kdy „uzrála“ k uzdravení.

Účinky procesu rebirthingu jsou velmi niterně hluboké a pro každého zcela individuální, a proto jim může nejlépe porozumět pouze člověk, který je prožívá. Úkolem lektora metody Rebirthing Breathwork proto není pokoušet se klientův proces rebirthingu jakkoliv řídit nebo jinak manipulovat. Úkolem lektora je zajistit klientovi pocit bezpečí pro uskutečnění jeho procesu a podpořit ho v integraci jeho zážitků do prožívání běžného života.

Základním pilířem metody Rebirthing Breathwork je provádění specifické dechové techniky. Přičemž je to skutečně jen a pouze náš vlastní dech, který dokáže nastartovat hluboce léčivý a transformační proces rebirthingu. Díky tomu je celý tento proces velice bezpečný, protože stačí jednoduše přestat dýchat tímto specifickým způsobem a klient je během několika okamžiků zpátky ve svém „normálním stavu“.

Metodika vyvinutá pro výuku dechové techniky specifické pro metodu Rebirthing Breathwork zaručuje vědomý a pozvolný postup celým procesem rebirthingu. Každé z „prvních deseti sezení rebirthingu“ představuje důležitý krok na cestě vedoucí ke zvládnutí této dechové techniky a k možnosti jejího samostatného provádění.

Oproti jiným obdobným dechovým technikám, které využívají techniku spojitého dechu, působí Rebirthing na člověka velice jemně. Jednotlivé rebirthingové sezení je vždy pouze natolik intenzívní, aby klientovi umožnilo jeho další rozvoj a léčení, avšak nikoliv natolik intenzívní, aby ho paralyzovalo v běžném životě.

Existují kontraindikace pro praktikování metody?

Ano, existují. Seznam kontraindikací najdete ZDE

Je Rebirthing Breathwork druh Holotropního dýchání?

Rebirthing Breathwork pro práci s energií využívá čistě pránickou (dechovou) techniku. Leonard Orr, který je objevitelem této metody, proto o rebirthingu hovoří jako o „americké“ formě pránájámy (jógová práce s dechem). Cílem rebirthingu je zvládnutí vědomého provádění techniky „spojitého dechu“ a získání schopnosti intuitivně se orientovat v procesu, který je touto dechovou technikou nastartován. Efekty vyvolané správným prováděním dechové techniky specifické pro metodu Rebirthing Breathwork jsou velice jemné a díky tomu je lze snadno integrovat bez narušení běžného rytmu života. Také proto, že sezení s lektorem běžně nepřesahuje limit dvou hodin (včetně sdílení) a u samostatného dýchání lze orientačně počítat s jednou hodinou. Kromě toho je ve většině případů dýchající po dýchání schopen pokračovat ve svém obvyklém denním programu.

Metoda Rebirthing Breathwork jako celek byla vyvinuta se záměrem, aby kteroukoliv její část mohl každý člověk efektivně praktikovat sám, bez pomoci či dohledu jiných lidí. Na počátku je samozřejmě nutné naučit se správné provádění dechové techniky a získat nezbytnou základní sumu znalostí a dovedností. K tomuto účelu slouží tzv. „prvních deset sezení rebirthingu“ pod vedením vyškoleného lektora, během kterých adept získá dostatek zkušeností k provádění vlastní praxe. Správně prováděná dechová technika specifická pro metodu Rebirthing Breathwork je totiž (na rozdíl od holotropního dýchání) natolik jemná a bezpečná, že samostatné provádění umožňuje.

Holotropní dýchání je stejně jako rebirthing založeno na technice „spojitého dechu“, která však pro zvýšení efektu není prováděna nosem, nýbrž ústy. Kromě toho holotropní dýchání k zesílení efektu spojitého dechu využívá další velice funkční techniky, jako je například skupinový trans, transovní hudba a bodywork (cílená práce s tělem, při kterém dochází k řízenému fyzickému kontaktu facilitátora s klientem, za účelem podpory procesů vyvolaných holotropním dýcháním). Jedná se o práci ve skupině, která zabere nejméně dva dny. Efekty této metody jsou velice intenzívní a účastníci každého profesionálně vedeného holotropního dýchání jsou vždy důrazně varováni před jejím prováděním o samotě a bez odborného vedení. Není také výjimkou, že účastníci holotropního dýchání potřebují následnou odbornou podporu při integraci svých zážitků do běžného života.

Objevitelem metody holotropního dýchání je významný americký psychiatr českého původu prof. Stanislav Grof, který se podstatnou část svého profesního života zabýval výzkumem vlivu psychedelických látek na člověka. Prof. Grof je celosvětově uznáván pro svůj přínos současné psychologii jakožto jeden ze spoluzakladatelů psychologického směru nazývaného „transcendentální psychologie“. Jako vědec a autor řady knih byl schopen výsledky svého výzkumu mimořádných stavů vědomí navozovaných psychedelickými látkami transformovat do prakticky využitelné podoby. Volné užívání psychedelických látek je však v současnosti ve většině zemí světa nelegální, což se stalo důvodem pro vytvoření metody holotropního dýchání. Holotropní dýchání tedy bylo od počátku vyvíjeno a vyvinuto jako způsob nefarmakologického dosahování stavů vědomí srovnatelných se stavy, které člověk zažívá po požití psychedelických látek.

Vzhledem k osobnosti prof. Grofa, ve spojení s marketingovou podporou organizace Grof Transpersonal Training, je metoda holotropního dýchání v České republice známá více než metoda Rebirthing Breathwork. Je však třeba zdůraznit, že metoda Rebirthing Breathwork vznikla dříve než metoda holotropního dýchání, takže z ní není odvozena. Rebirthing Breathwork je svébytná, celosvětově známá a uznávaná metoda osobnostní a spirituální transformace, což v současné době lze lépe ověřit na množství rebirtherů nabízejících své služby v zahraničí než u nás.

Jaký je rozdíl mezi Rebirthing breathwork a Satori dýcháním?

V České republice byl dlouhá léta jediným lektorem a propagátorem metody Rebirthing Breathwork Mgr. Martin Bartošek, který byl také mým prvním učitelem této metody. Rebirthing Breathwork je poměrně nesnadno vyslovitelné i přeložitelné slovní spojení dvou anglických slov. A možná právě z důvodu nesnadné vyslovitelnosti Mgr. Martin Bartošek používá pro označení metody Rebirthing Breathwork název „Satori dýchání“. Leonard Orr, který je objevitelem metody Rebirthing Breathwork, však název „Satori dýchání“ nikdy nepoužíval.

Máte další dotazy?

V tom případě budu rád, když mi zavoláte/napíšete.