Informace o zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů

Mgr. Richard Kupka, trvale bytem Lažánky 192, Blansko, PSČ 67801, IČ 63398800, e-mail richard.kupka@email.cz, mobil 723 849 382 (dále jen „Správce“) ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) tímto poskytuje následující informace o způsobu zpracování osobních údajů, které získává od svých klientů (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) při poskytování služeb v oblasti duchovního a spirituálního rozvoje:

 • Osobní údaje Subjektu údajů, které jsou Správci předávány, jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb a jejího následného plnění.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je plnění smlouvy o poskytování služeb a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů vztahujících se k jeho podnikání, např. vedení účetnictví apod.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektem údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření smlouvy o poskytování služeb, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví.
  Při zpracovávání osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatickému rozhodování ani k profilování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro splnění účelu jejich zpracovávání poskytnuty osobám, které Správci poskytují právní a účetní nebo jiné služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
 • V případě potřeby se na Správce můžete obrátit buď elektronickou poštou na adresu richard.kupka@email.cz nebo telefonicky na číslo 723 849 382.

Osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb a jejího následného plnění:

 • titul, jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa trvalého bydliště,
 • e-mailová adresa,
 • telefonický kontakt.