Individuální sezení a výuka metody

Metodika výuky Rebirthing Breathwork je založená na úvodním cyklu 10 individuálních sezení, v průběhu kterých postupně zvládnete techniku spojitého dechu a budete ji schopni praktikovat samostatně. V průběhu lekcí se postupně dozvíte důležité znalosti o metodě, jejichž platnost si může bezprostředně ověřovat díky svým vlastním zkušenostem.

Průběh sezení

Jednotlivé sezení Rebirthing Breathwork obvykle trvá 1,5 až 2 hodiny a je rozdělené na tři části:

  1. Úvodní sdílení
  2. Nácvik dechové techniky
  3. Závěrečné sdílení

1. Úvodní sdílení

Na začátku každého setkání mezi klientem a lektorem probíhá rozhovor na bázi vzájemného sdílení zkušeností. Až na první setkání, jehož tématem je vzájemné seznámení, může být tématem úvodního sdílení prakticky cokoliv, o čem si klient potřebuje promluvit. Jednotlivá témata, která konkrétní klient přináší ke sdílení, vždy souvisí s jeho individuálním procesem rebirthingu. Proces rebirthingu iniciovaný během jednotlivých sezení totiž probíhá i v jejich mezidobí a možnost sdílet nově otevřená nebo pod novým úhlem nahlížená témata s někým dalším je úlevná a léčivá.

Součástí každého úvodního sdílení je také předání instrukcí ke správnému provádění dechové techniky, které odpovídají pokročilosti konkrétního klienta.

2. Nácvik dechové techniky

Klient si lehne na záda na lehátko a může se přikrýt připravenou dekou nebo prostěradlem. Lektor jednoduchými pokyny pomůže klientovi přejít nejdříve do stavu relaxace a poté k dýchání spojitým dechem. 

Lektor dýchajícího provází po celou dobu dýchání, pozorně sleduje jeho dech a v případě potřeby vhodnými instrukcemi usměrňuje jeho dechovou techniku.

Pro praktikování této dechové techniky nejsou třeba žádné speciální pomůcky. Jediným doporučením je přinést si na převlečení pohodlné oblečení z přírodních materiálů (např. teplákovou soupravu). Proudění energie vyvolané v procesu rebirthingu totiž mimo jiné může u dýchajícího vyvolat pocit horka, včetně intenzívního pocení, nebo naopak pocit chladu doprovázený chvěním, ačkoliv teplota v místnosti se nemění.

3. Závěrečné sdílení

Tématem závěrečného sdílení jsou prožitky, náhledy a uvědomění, které klientovi přineslo právě ukončené dýchání. Cílem závěrečného sdílení je podpořit klienta při integraci jeho zážitku. K přijetí často neobvyklých a hluboce niterných zážitků a k jejich léčivému začlenění do nově se utvářející životní reality přispívá klientovi možnost jejich vědomého zformulování a sdílení s někým dalším. Avšak další lidé, ať už jakkoliv blízcí, bez obdobných zkušeností obvykle nebývají na sdílení takto hluboce niterných a individuálně specifických zážitků připraveni a proto je možnost sdílení s lektorem součástí každého sezení.

Lektor může pro klientovu inspiraci sdílet své vlastní zkušenosti a náhledy související s nastolenými tématy, případně může klienta upozornit na další aspekty nebo úhly pohledu, pokud by pro klienta mohly být přínosné. Lektor také může klientovi nabídnout konkrétní techniky práce s některými tématy.

Velice přínosné je vedení si záznamů o svých dýcháních, obzvláště z dlouhodobého hlediska. Důležitost každého takového záznamu pro vás se může nečekaně objevit třeba až za měsíc nebo třeba až za rok po tomto dýchání. Některé zážitky do sebe mohou po čase zapadnout jako mozaika. Během vaší následující samostatné praxe pak záznam o dýchání může nahradit závěrečné sdílení s lektorem.

Základní cyklus úvodních 10 sezení

Hlavním cílem prvních 10 sezení je naučit se spolu se vzduchem dýchat energii (také životní síla, prána, čchi, ruach, apod.). Přitom je třeba, aby během dýchání došlo k propojení dýchajícího s léčivou energií. Tuto dovednost lze získat pouze od učitele, který ji sám již zvládnul.

Během prvních 10 sezení metody Rebirthing Breathwork postupně zvládnete techniku spojitého dechu a budete ji schopni praktikovat samostatně. Prostřednictvím svých vlastních zkušeností, které během výuky získáte, se naučíte intuitivně orientovat v procesu nastartovaném dechovou technikou. Zjistíte, že Váš vlastní dech má schopnost jedinečným způsobem léčit a učit právě a jenom Vás.

Především z praktických důvodů je během úvodního cyklu prvních 10 sezení metody Rebirthing Breathwork dodržován časový odstup mezi jednotlivými sezeními v délce jednoho týdne. Pro klienty spočívá výhoda časového odstupu mezi jednotlivými sezeními v dostatečném prostoru pro integraci zážitků z jednotlivých dýchání. Lektorovi tento rytmus umožňuje snadnější organizaci práce.

Jaká je role lektora metody Rebirthing Breathwork?

Role lektora rebirthingu spočívá v provázení klienta procesem dýchání a usnadňování jeho zážitků. Je odpovědný za průběh procesu, ale ne za jeho obsah, protože ten je pro každého klienta specifický. Klientovi je také k dispozici v roli kouče nebo mentora.

V případě zájmu mohu také zorganizovat setkání klientů ve skupině, což je optimální příležitost ke vzájemnému sdílení. Společné sdílení více lidí s obdobnými zážitky přináší lepší integrační efekty pro každého zúčastněného.

Praktická doporučení pro Rebirthing Breathwork

Na základě svých zkušeností jsem sepsal praktická doporučení, která pro vás mohou být inspirací, pokud se pro Rebirthing rozhodnete.