Rebirthing breathwork = Znovuzrození dechem

Rebirthing breathwork je dechová technika, která pomáhá v těle rozproudit energii, zbavit se napětí, bolestí, strachů a traumat. 

Základní pilíř metody REBIRTHING BREATHWORK

Základním pilířem metody Rebirthing Breathwork je specifické provádění dechové techniky, která je obecně známá pod názvem „spojitý dech“*. Jedná se o záměrné dýchání bez přestávek mezi jednotlivými nádechy a výdechy. Různé varianty tohoto typu dýchání využívá k různým účelům i řada dalších dechových metod. V rámci Rebirthingu se využívá dýchání nosem a pro začátečníky je cílem zvládnout vědomě dýchat touto technikou po dobu přibližně jedné hodiny.

* Někdy se užívá také pojem „spojený dech“, „kruhový dech“ apod.

Leonard Orr – objevitel metody

Objevitelem metody Rebirthing Breathwork byl Leonard Orr (1937- 2019), který  ji osobně a neúnavně šířil po celém světě a osobně školil a trénoval nové lektory Rebirthingu. Je autorem více než dvaceti knih, mnoha článků, audio a video nahrávek. Založil mezinárodní sdružení Rebirthing Breathwork International.

Rozproudění energie

Správným prováděním této dechové techniky v sobě dýchající dokáže nahromadit a rozproudit energii, která bývá nazývána jako životní síla, prána, čchi, ruach apod. Tím dochází k rozpouštění podprahového napětí, bolestí, strachů a traumat, které si každý z nás nasbíral na cestě svým životem a často jsme jejich existenci natolik potlačili, že si už ani neuvědomujeme, jak nás ovlivňují. Je také popsáno mnoho případů rozvzpomenutí se a následného uzdravení traumatických zážitků z raného dětství, z porodu, z dělohy, ale i z minulých životů.

Očistné a uzdravující účinky

Praktikování dechové techniky specifické pro Rebirthing působí léčivě na tělesné, emociální, energetické, mentální i duševní úrovni. Její účinky jsou očistné a uzdravující, což vede ke zlepšování celkového pocitu ze života a často i k uzdravení chronických obtíží a zmírnění symptomů nemocí. Kromě toho zprostředkovává hluboké individuální vhledy a uvědomění, které mají speciální důležitost a hodnotu právě a jen pro člověka, který je prožil.

Přečtěte si, kdy a pro koho je metoda vhodná a pro koho naopak ne.

Jak to, že má jednoduchá dechová technika takové účinky?

Dech je pro člověka natolik samozřejmý, že mu v běžném životě málokdo věnuje zvýšenou pozornost. Přitom prakticky nikdo nedokáže zůstat bez dechu naživu déle než několik minut. Dech nás doprovází v každém okamžiku našeho života a ovlivňuje kvalitu jeho prožívání mnohem více, než si obvykle připouštíme. Vystihuje to příklad všeobecně známé techniky pro zklidnění ve stresové situaci, která spočívá v provedení několika dlouhých a hlubokých nádechů a výdechů. Člověk ve stresu totiž nevědomě změní svůj obvyklý dechový vzorec a začne dýchat zrychleně nebo se mu začne tajit dech apod. Záměrná (vědomá) změna způsobu dýchání proto okamžitě změní prožitek situace. A obdobně jako u strachu je dech propojen i s prožíváním všech ostatních emocí.

Většina lidí má správný mechanizmus dýchání narušen. Toto narušení vzniká jednak jako důsledek současného rychlého životního stylu plného stresu, většinou však má kořeny také v období našeho dospívání a dětství, v průběhu našeho porodu, a dokonce i v období před porodem. Každý člověk v průběhu svého života prožil nějaký intenzivní strach, hněv nebo bolest, se kterými se nedokázal nebo nemohl vyrovnat. Pro tyto účely lidská psychika disponuje obranným mechanismem, díky kterému tyto negativní prožitky potlačíme a vytěsníme ze svého vědomí.

Tímto způsobem potlačené a vytěsněné emoce a traumata sice zmizely z našeho vědomí, ale stále nám zůstávají v podvědomí, odkud ovlivňují naše životy na tělesné, emociální, energetické, mentální i duchovní úrovni prožívání naší existence. Tento vliv je však nevědomý a projevuje se prostřednictvím neodůvodněných přesvědčení, nevhodných návyků, nefunkčních schémat myšlení, prožívání a potažmo chování. Jakoby si náš život žil svým „vlastním“ životem.

Správným prováděním dechové techniky specifické pro metodu Rebirthing Breathwork se člověk dostane do přímého kontaktu s obsahy svého podvědomí. Díky tomu můžeme na svá minulá traumata nahlížet z bezpečí svého současného úhlu pohledu. Zážitky tohoto typu se nedají řídit ani předvídat, je však třeba zdůraznit, že působení metody Rebirthing Breathwork je v tomto ohledu velice jemné a bezpečné. Mohou se vynořit zcela konkrétní vzpomínky na zasuté události, anebo pouze prožitky čistých emocí bez jakýchkoliv faktických spojitostí. Mohou se objevit prožitky extaticky smyslné nebo láskyplné, stejně jako děsivé nebo fyzicky nepříjemné.

Metoda Rebirthing Breathwork dokáže tyto potlačené obsahy podvědomí v některých případech zcela uzdravit nebo alespoň zmírnit jejich působení. Metoda Rebirthing Breathwork ale není psychologickou nebo psychiatrickou terapií v tom smyslu, ve kterém se terapeut nebo lékař snaží cíleně identifikovat a vyléčit jednotlivé problémy svého pacienta. Metoda Rebirthing Breathwork naopak působí na člověka holisticky (celkově) a k uzdravení konkrétních problémů dochází v souladu s vnitřní moudrostí „konkrétního“ člověka. Vždy se projeví pouze to, co již uzrálo k uzdravení.

Synergické působení 3 pilířů

K základnímu pilíři, který je představován dechovou technikou, metoda Rebirthing Breathwork přidává jako druhý pilíř spirituální psychologii neboli tvořivé myšlení a jako třetí pilíř spirituální očistu. Díky synergickému působení všech těchto tří pilířů je Rebirthing Breathwork skutečně komplexní metodou osobnostní a spirituální transformace a její praktikování vede k dosažení životního mistrovství.

Co je spirituální psychologie, resp. tvořivé myšlení?

Leonard Orr vyvinul a doporučoval metody mentální práce, jejichž cílem je odhalování a odstraňování našich vlastních škodlivých přesvědčení a předsudků, které negativně ovlivňují naše vzorce myšlení a potažmo chování a tím nakonec i kvalitu prožívání našeho života.

Co je spirituální očista?

Velice zjednodušeně lze tyto praktiky popsat jako vědomou práci se základními elementy. Metoda Rebirthing Breathwork není samostatné náboženství, ani se k žádnému konkrétnímu náboženství nehlásí. V rámci svého systému však tato metoda svým způsobem dává prostor k využití základních elementů v osobní duchovní praxi. V sociálně-kulturním prostředí Střední Evropy jistě každý čtenář najde paralelu např. ve křtu vodou, svěcenou vodou v kostelech, zapálených svících při všemožných obřadech apod. Obdobně se základní elementy používají prakticky ve všech známých náboženstvích.

Leonard Orr vnímal tyto souvislosti a proto postavil metodu Rebirthing Breathwork na praxi spirituálního očišťování pomocí elementů Vzduchu, Vody, Ohně a Země. Pro očišťování Vzduchem vyvinul specifickou dechovou techniku "spojitého dechu" pro každodenní použití, pro očiťování Vodou doporučoval ráno a večer alespoň hodinový pobyt ve vaně, pro očišťování Ohněm doporučoval alspoň hodinu denně strávit osamotě u otevřeného ohně, a pro očišťování Zemí doporučoval každodenní fyzické cvičení, dodržování nejlépe vegetariánské diety v kombinaci s půsty a ideálně práci na zahradě v přímém kontaktu se zeminou.

Cílem této spirituální očisty, prováděné během intenzívního přímého kontntaktu se základními elementy, je vědomé naladění se na esenci jednotlivých elementů, zejména na jejich očistné vlastnosti. Leonard Orr doporučoval tuto praxi provádět především jako očistu člověka od tzv. energetického znečištění, které je způsobeno především kontaktem s jinými lidmi ve stresových situacích. Vycházel přitom z uvědomění, že dnešní způsob života člověku připravuje převážně stresující životní situace, které na každého působí dlohodobě negativním způsobem, a které je proto třeba energeticky efektivně kompenzovat.

Kromě toho Leonard Orr doporučoval pravidelné meditace nad Božím Slovem. Tato praxe opět není směrována k některému konkrétnímu náboženskému systému, naopak je doporučeno pročítání svatých textů uctívaných různými naboženstvími jako Slovo Boží. Cílem této praxe je přiblížit se esenci Božího Slova a nechat ji na sebe přímo zapůsobit.